#بیـــاد

#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...═ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌😭😞
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...═ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌😭😞
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#دلنوشته_عاشقانه #سبلریتی_نون_به_نرخ_روز_خور #جنگ_نخواهد_شد #سیساسیون_پست_فطرت #
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#دلنوشته_عاشقانه #سبلریتی_نون_به_نرخ_روز_خور #جنگ_نخواهد_شد #سیساسیون_پست_فطرت #
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔 #سربازی_اجباری
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔 #سربازی_اجباری
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#کامنت
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#کامنت
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔
سخت است اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی در راه نیست …
#بیـــاد داداش عــزیزم مسلمــــــ 
#روحت شاد عــزیزکــاکام 😔
سخت است اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی در راه نیست …
#بیـــاد داداش عــزیزم مسلمــــــ
#روحت شاد عــزیزکــاکام 😔
#کاش_امروز_آخـــــرین_روز_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔
cнαɴɴεℓ↝ 💙💙😔😔😔💔💔💔😭😭 #یادش_بخیر_روزایی_که_بیصبرانه_منتظر_شروع_قسمت_بعدی_ماه_عسل_بودیم_چه_ذوق_و_شوقی_داشتیم_وچقدررر_خوش_میگذشت#سلامتیتون#شیراز#یزد#اصفهان
#کاش_امروز_آخـــــرین_روز_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔
cнαɴɴεℓ↝ 💙💙😔😔😔💔💔💔😭😭 #یادش_بخیر_روزایی_که_بیصبرانه_منتظر_شروع_قسمت_بعدی_ماه_عسل_بودیم_چه_ذوق_و_شوقی_داشتیم_وچقدررر_خوش_میگذشت#سلامتیتون#شیراز#یزد#اصفهان
دیرو زودش مهم نیست 🙌....
مهم اینه👇
خواسته هات ☝👋
بشه داشته هات.....💏👬
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔 @amin0011772
دیرو زودش مهم نیست 🙌....
مهم اینه👇
خواسته هات ☝👋
بشه داشته هات.....💏👬
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔 @amin0011772
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔
@zahra
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔
@zahra
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔
تو این شلوغی ڪه همه دور همـــن...جایِ خـــودت خالیـــه تو تولـــدت...تولـــدت مُبـــارڪ و ب ڪی بگم داداشی؟!ڪدوممون بشینه آرزوت ڪنه؟!
لباساتو بغل بگیــره،بوت ڪنه...
بایــَــد چیڪار ڪنم با این بغض شدید،بایــــد ڪجا برم با این حال بدم؟!سنگ سرد مزارت حالمو بدتر میڪنه...نگفته بودی سال بعد،عڪست و باید بذارم جای خـــودت...
ڪاش لااقل میشد صداتـــو بشنفم
تو جشنـــی ڪه ب صرف غصـــه اومدم...ب درگاهت همیشه مینالم،آی خدا دلگیـــــــــرم ازت...😢😢😢
#بیـــاد برادرم
#جوان ناڪام
#بیستم_مرداد_ماه
#همیشه_به_یاد_من_باش...
#توتــی_شهرما_هرگــــــــز_نمیمیرَد
اللهُمَّ صلِّ علیٰ مُحَمَّد و آل مُحَمَّد...
20/5/1366
تو این شلوغی ڪه همه دور همـــن...جایِ خـــودت خالیـــه تو تولـــدت...تولـــدت مُبـــارڪ و ب ڪی بگم داداشی؟!ڪدوممون بشینه آرزوت ڪنه؟!
لباساتو بغل بگیــره،بوت ڪنه...
بایــَــد چیڪار ڪنم با این بغض شدید،بایــــد ڪجا برم با این حال بدم؟!سنگ سرد مزارت حالمو بدتر میڪنه...نگفته بودی سال بعد،عڪست و باید بذارم جای خـــودت...
ڪاش لااقل میشد صداتـــو بشنفم
تو جشنـــی ڪه ب صرف غصـــه اومدم...ب درگاهت همیشه مینالم،آی خدا دلگیـــــــــرم ازت...😢😢😢
#بیـــاد برادرم
#جوان ناڪام
#بیستم_مرداد_ماه
#همیشه_به_یاد_من_باش...
#توتــی_شهرما_هرگــــــــز_نمیمیرَد
اللهُمَّ صلِّ علیٰ مُحَمَّد و آل مُحَمَّد...
20/5/1366
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام 
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و 
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. . 
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔 ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#کاش_امشب_آخـــــرین_شب_باشه 😔
#آخـــــرین خاموشی چشمام 😭
#آخـــــرین بی حسیه دستام
#آخـــــرین خیسی بالشت زیر سرم و
#آخـــــرین شکست قلبم.. #دلم یه آخـــــرین میخواد.. .
#کاش میشد آرزومو فریاد بزنم بگم #خدایا فقط.. "مـــــــــــــــــرگ" خدا #بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه #نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ...💔😔 ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
یــــه#روز#بیـــاد#موندنی#مــنو #دوستام😍😍@maryamii_1380 @negar.zamzam.75
یــــه#روز#بیـــاد#موندنی#مــنو #دوستام😍😍@maryamii_1380 @negar.zamzam.75
مُنْتـَـــظــــرِ روزیَـــــمْ کـــــــه
 #بیـــاد بِهـِـــم بگــــه
 سیـــــــگـــــار #دارے؟؟
بگَـــــم آخ آخ
 #وِلِــــــت کَــرد.
بــی طـرف...!
مُنْتـَـــظــــرِ روزیَـــــمْ کـــــــه
#بیـــاد بِهـِـــم بگــــه
سیـــــــگـــــار #دارے؟؟
بگَـــــم آخ آخ
#وِلِــــــت کَــرد.
بــی طـرف...!
#for
#capitan#farhad
.
.
.
#مـثـلا#سوال#بیـــاد ؛
.
#واحـــد#آرامـــش ؟!
.
#بـگـی 🙈
.
#حضـــورشـ#در#ثـانیـــه😍
.
.
.
.
تقدیم به کاپیتان محبوب قلبم 💙🌹💙🌹
.
@farhaddddddd 
@farhaddddddd 
@farhaddddddd .
.
.
..#تاجی#تاجیم#استقلال#استقلالیم#استقلالیها#تیم#بزرگ#پایتخت#مکتب#حجازی#فرهاد#مجیدی#فرهادیها#ابیپوشان#7مقدس
.
.
☆پ.ن...باید اعتراف کنم بعد هر پست دلم غمگینه 😢😢
#for
#capitan#farhad
.
.
.
#مـثـلا#سوال#بیـــاد ؛
.
#واحـــد#آرامـــش ؟!
.
#بـگـی 🙈
.
#حضـــورشـ#در#ثـانیـــه😍
.
.
.
.
تقدیم به کاپیتان محبوب قلبم 💙🌹💙🌹
.
@farhaddddddd
@farhaddddddd
@farhaddddddd .
.
.
..#تاجی#تاجیم#استقلال#استقلالیم#استقلالیها#تیم#بزرگ#پایتخت#مکتب#حجازی#فرهاد#مجیدی#فرهادیها#ابیپوشان#7مقدس
.
.
☆پ.ن...باید اعتراف کنم بعد هر پست دلم غمگینه 😢😢

Хайп клуб - это обозреватель фото и видео из Инстаграма.